Vouchery prezentowe

Vouchery prezentowe

Vouchery prezentowe można zakupić w dwóch formach:

  • voucher kwotowy na dowolną, wybraną przez kupującego kwotę
  • voucher na konkretne szkolenie, w konkretnej dacie

Vouchery prezentowe można zakupić na szkolenia.tortlove@gmail.com 

Vouchery prezentowe wydawane są w formie elektronicznej - plik pdf.

Regulamin voucherów

Regulamin korzystania - Vouchery Prezentowe


§ 1 ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady w sprzedaży i realizacji Voucherów.
2. Wystawcą Voucherów jest Agnieszka Obłoza TortLove, NIP: 676-217-02-41.
3. Nabywca oznacza osobę fizyczną lub prawną nabywającą od Wystawcy Voucher.
4. Voucher jest wyjątkowym trybem sprzedaży usług przez Wystawcę prowadzonym wyłącznie na podstawie uznaniowej decyzji Wystawcy co oznacza, że Wystawca może odmówić sprzedaży Vouchera bez konieczności podawania uzasadnienia.
5.Wystawca posiada następujące rodzaje voucherów:
a. Voucher Kwotowy,
b. Voucher na wykorzystanie na konkretnym szkoleniu, w konkretnej dacie,
6. Voucher traktowany jest jako środek płatniczy.
7. Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny, który należy podać podczas rezerwacji terminu szkolenia.
8. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę.
9. Termin ważności znajduje się na Voucherze. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu. Nabywca ani żadna inna osoba nie jest uprawniona do otrzymania zwrotu pieniędzy zapłaconych za Voucher w przypadku braku realizacji Vouchera w okresie ważności Vouchera.
10. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do
jego przestrzegania.
11. Osoba trzecia, która wchodzi w posiadanie Vouchera Prezentowego zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentem REGULAMIN SZKOLEŃ – UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ VOUCHER (przekazanym Kupującemu) oraz akceptacji jego postanowień. Brak akceptacji w/w dokumentu przez osobę trzecią oznacza brak możliwości skorzystania z usługi szkoleniowej. Kupujący jest zobowiązany do przekazania Vouchera Prezentowego osobie trzeciej wraz z dokumentem REGULAMIN SZKOLEŃ – UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ VOUCHER
12. Vouchery, na żadnym etapie realizacji nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA

13. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
14. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
15. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
a. upływ terminu ważności Vouchera;
b. nie dokonano uprzednio rezerwacji terminu szkolenia.

§ 3 NABYCIE VOUCHERA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA
16. W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli zawarcia umowy kupna Vouchera na odległość Wystawca informuje Nabywcę, o łącznej kwocie na jaką będzie opiewać Voucher oraz rodzaju świadczeń z nim związanych.
17. Wystawca doręczy Voucher w formie elektronicznej na wskazany przez Nabywcę adres mailowy w terminie 3 dni od daty wpływu kwoty należnej na konto bankowe.
18. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny lub ponoszenia kosztów.
19. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się od daty doręczenia Vouchera.
20. Nabywca może odstąpić od umowy, składając Wystawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia.
21. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Wystawcę pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
22. Wystawca dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca tj.przelewu bakowego na ten sam numer konta z jakiego zapłata nastąpiła.
23. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku uprzedniego dokonania rezerwacji terminu szkolenia lub wykonania usługi przez Wystawcę

§ 4 REKLAMACJE
24. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera i/lub wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: TortLove A.Obłoza, ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 34/u1, która realizowuje usługę. Wystawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
25. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu, adres email, czytelny podpis Nabywcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
26. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
27. O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym.

§ 5 ROZLICZANIE
28. Płatności za zakupiony u Wystawcy Voucher następuje przelewem na uprzednio wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy.
29. Potwierdzeniem dokonania zakupu Vouchera jest potwierdzenie dokonania rezerwacji przesłane drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.
30. Na żądanie Nabywcy wystawiana jest faktura Vat. W celu jest wystawienia konieczne jest podanie numeru NIP przed realizacją transakcji.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
31. Administratorem danych osobowych jest TortLove Agnieszka Obłoza, NIP: 676-217-02-41
32. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem sprzedaży Vouchera i jego realizacji, a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie sprzedaży i realizacji Vouchera.
Dane przetwarzane będą w celu realizacji Vouchera oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
33. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a po jej rozwiązaniu/wykonaniu przez okres 2 lat od dnia realizacji Vouchera tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych
osobowych w celach księgowych przez okres wymagany przepisami prawa tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
34. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
cofnięciem.
35. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w zakresie którym uprzednio Pani/Pan wyraziła/-ił zgodę.
36. Administrator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie danych osobowych Nabywcy Vouchera. Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej (posiadacza Vouchera), na rzecz którego Nabywca dokonał
nabycia Vouchera, z uwagi na brak zgody osoby trzeciej na przetwarzanie jej danych
osobowych przez Administratora. 
37. Mając powyższe na uwadze, nabycie Vouchera przez Nabywcę na rzecz osoby trzeciej, następuje w formie „na okaziciela” lub „imię i nazwisko” osoby trzeciej.
38. Administrator nie jest uprawniony do przesyłania/przekazywania Vouchera osobie trzeciej, na rzecz której Nabywca nabył Voucher.
39. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu praw, związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pan może kontaktować się pod adresem szkolenia.tortlove@gmail.com

40. Regulamin obowiązuje od 6.12.2023r do odwołania

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Vouchery na kursy tortowe.
Miejsce kursu: Kraków, ul. Anny Szwed - ul. Śniadowskiej 34

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności